دکتر عباس چراغی

عباس چراغی

 

ایمیل :a.cheraghi@khn.ui.ac.ir

 

مدارج علمي

مدرک

رشته تحصيلي

دانشگاه محل تحصيل

سال اخذ مدرک

دكتري

رياضی

دانشگاه علم و صنعت ايران ايران

1387

فوق ليسانس

رياضی

دانشگاه علم و صنعت ايران ايران

1382

ليسانس

رياضی کاربردی

دانشگاه کاشان ايران

1380

سوابق مديريتي و اجرايي

موضوع ابلاغ

سمت

محل فعاليت

تاريخ ابلاغ

همکاری در امور اجراييدانشگاه

سرپرست حوزه آموزش و تحصيلاتتکميلی دانشکده رياضی و کامپيوتر خوانسار

دانشکده رياضی و کامپيوترخوانسار

1392/7/6

فعاليت در کميته ها و شوراهایداخل دانشگاه

عضوشورای تحصيلات تکميلی گروه رياضی دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار

دانشکده رياضی و کامپيوترخوانسار

1392/1/17

فعاليت در کميته ها و شوراهایداخل دانشگاه

عضوشوراي تخصصي گروه رياضي دانشكده رياضي و كامپيوتر خوانسار

دانشکده رياضی و کامپيوترخوانسار

1392/1/17

همکاری در امور اجراييدانشگاه

مديرگروه آموزشی رياضی و آمار دانشکده خوانسار

دانشکده خوانسار

1389/11/2

همکاری در امور اجراييدانشگاه

مديرگروه آموزشی رياضی و آمار دانشکده خوانسار

دانشکده رياضی و کامپيوترخوانسار

1387/11/13

فعاليت در کميته ها و شوراهایداخل دانشگاه

عضوکميته علمی قطب 5

دانشگاه اصفهان

1387/10/21

کتاب

عنوان کتاب

نوع کتاب

کاربري تعريف شده

ناشر

تاريخ چاپ

نويسندگان

رياضی عمومی دانشگاهی 1 (جلد 1)

چاپ جديد

درسي

انتشارات بهار الوند

1392/2/27

عباس چراغي

رياضی عمومی دانشگاهی 1

تاليف

درسي

انتشارات بهار الوند

1390/7/28

عباس چراغي

مقالات منتشره

مجلات نمايه شده ISI

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نويسندگان

Bounds for visual cryptography schemes

Discrete Applied Mathematics

1389/1/8

حسين حاجی ابوالحسن

عباس چراغي

Visual Cryptography Schemes with Veto Capabilities

Australian Journal of Basic and Applied Sciences

1387/8/7

مسعود هاديان دهکردی

عباس چراغي

 

مجلات نمايه شده غير ISI

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نويسندگان

Sharing Several Secrets based on Lagrange's Interpolation formula and Cipher Feedback Mode

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications

1393/1/24

 

عباس چراغي

مجلات علمي-پژوهشي

ISC

عنوان مقاله

نام مجله

تاريخ چاپ

نويسندگان

 

بررسي و تعيين پيچيدگيبهينه ساختارهاي دسترسي دوبخشي

علوم-دانشگاه (تربيتمعلم) خوارزمي

1393/4/20

 

عباسچراغي

 

On the Pixel Expansion of Hypergraph Access Structures in Visual Cryptography Schemes

Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics-علوم رياضي و انفورماتيك-جهاددانشگاهي واحدتربيت مدرس

1389/8/24

 

عباسچراغي

 

Maximal independent sets for the pixel expansion of graph access structure

بين المللي علوممهندسي-دانشگاه علم و صنعت

1387/7/7

 

مسعود هادياندهکردی

عباسچراغي

 

مقالات ارائه شده در همايشها

عنوان مقاله

نام همايش

سطح همايش

نوع ارائه

تاريخ برگزاري همايش

نويسندگان

خانوادهای عاری از پوشش و روابط آن با کدهای امن در برابر جعل

چهل و پنجمين کنفرانس رياضی ايران

بين المللی

پوستر

5/6/1393

عباسچراغي

لاله محمدیان جونقانی

کرانهای بر - dپوشش دوبخشی کامل گرافهای خاص

The 45th Annual Iranian Mathematics Conference

بين المللی

سخنرانی

4/6/1393

عباسچراغي

لاله محمدیان جونقانی

Sharp lower bound for the 2-complexity c2(G)

2th Iranian Conference on algebric graph theory and 3th Conference on chemical graphs

بين المللی

سخنرانی

1392/6/18

 

عباسچراغي

Visual Cryptography Scheme for Some Class of Access Structure

5th Iranian Conference on Applied Mathematics

بين المللی

سخنرانی

1392/6/11

 

عباسچراغي

Searching for an unknown edge in the graph and its tight complexity bounds

10th International ISC Conference on Information Security and Cryptology

بين المللی

سخنرانی

1392/6/7

 

عباسچراغي

A new (t; n) multi-secret sharing scheme based on interpolation polynomial and cipher feedback mode (CFB)

4th Conference on Mathematical Analysis and its Applications

ملی

سخنرانی

1392/2/18

 

عباسچراغي

زهراملک

سميراغياثی

Threshold multi-secret sharing scheme based on the Lagrange interpolation formula

4th Conference on Mathematical Analysis and its Applications

ملی

سخنرانی

1392/2/18

 

عباسچراغي

مريمبراتی

سيدهصديقه نجيبی

Nonadaptive group testing, key distribution and related structures

The First Khansar Conference on Mathematical Sciences: Combinatorics and its Applications

بين المللی

سخنرانی

1391/2/29

 

عباسچراغي

Alireza Nasehi

ارائه کران بر روي نرخاطلاعات طرح هاي تقسيم راز دوبخشي

ششمین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران

بين المللی

سخنرانی

1388/7/15

 

عباسچراغي

On the optimization of bipartite secret sharing schemes

X Spanish Meeting on Cryptology and Information Security

بين المللی

سخنرانی

1387/7/14

 

عباسچراغي

O. Farr`as

C. Padro

Access Structures Based on Some Graphs

4th Iranian Society of Cryptology Conference

ملی

سخنرانی

1386/6/25

 

مسعودهاديان دهکردی

عباسچراغي

Secret Sharing Homomorphisms

35th Iranian Mathematics Conference

بين المللی

سخنرانی

1383/11/7

 

عباسچراغي